תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש

ועדת הביקורת

תפקידי ועדת הביקורת הם (על פי חוק הנכסים):

  1. לבדוק, תוך התייעצות עם רואה החשבון המבקר, את עניניה הכספיים של החברה ואת פנקסי החשבונות שלה, לרבות ייעוד כספי החברה למימוש מטרותיה, ולהביא לפני הדירקטוריון והוועדה הממנה את מסקנותיה לאור הבדיקה כאמור.
     
  2. לעמוד על ליקויים בניהול החברה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ולהציע לדירקטוריון ולוועדה הממנה דרכים לתיקונם.
     
  3. להחליט אם לאשר פעולות המנויות בסעיף 254(א) לחוק החברות ועסקאות לפי סעיף 270 לחוק האמור, הטעונות את אישור ועדת ביקורת לפי הוראות חוק החברות, והכל כפי שהוחלו לפי סעיף 65(ד).

חברי ועדת הביקורת:

  רו"ח יהודה אורבך – יו"ר
  רו"ח יצחק רוטמן
  מר שמואל זומר
  עו"ד (רו"ח) אסתר קורן
  עו"ד נירה להב


 בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט