תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש
דף הבית  >> מכרזים >> מכרזי נדל"ן

מכרזי נדל"ן


החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ
הזמנה להציע הצעות לרכישת מקרקעיןלהורדת מסמכי המכרז לחצו על מס' המכרז


החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (להלן: "החברה"), מזמינה בזה להציע הצעות לרכישת הנכס/ים המתואר/ים בטבלה שלהלן.

מחירי המינימום הנדרשים להגשת הצעות ביחס לרכישת הנכסים המתואר/ים להלן, וכן סכום הפיקדון הנדרש כתנאי להשתתפות במכרז, מפורטים כדלהלן:


מס' מכרז

עיר/מיקום

כתובת הנכס הנמכר

גוש

חלקה או חלק מחלקה

מהות הזכות

שטח החלקה / הדירה במ"ר כמפורט בפנקס הזכויות

תאור הנכס הנמכר

מחיר מינימום לנכס בשקלים חדשים

(1)

גובה פיקדון  בשקלים חדשים (5)

ש-6/17הרצליה


  

הרצליה

6607

61

בעלות

503

חלק מחלקה המהווה 1/2 חלקים מהמושעא

1,500,000

150,000
(1) מחירי המינימום דלעיל אינם כוללים מע"מ, שיחול על הרוכש בנוסף לתמורה שתשולם לחברה, במקום שבו חל חיוב בתשלום מע"מ.

(2) על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הנכס לרבות שטחו המדויק, מצבו הפיזי, משפטי, תכנוני ואפשרויות הניצול של הנכס ואת כל המגבלות והתנאים האחרים החלים על הנכס לרבות בנושאי רישוי, תכנון ובניה, היטלים, אגרות וכיו"ב.


(3) המכרז כפוף לתקנון המכרז.

את תקנון המכרז ניתן לקבל, יחד עם שאר מסמכי המכרז, באחת מהדרכים הבאות:

  • במשרדי חברת "נכסי אריאל פרויקטים"- בכתובת: מגדל פלטיניום, רח' אפעל 25, קומה 15, בפתח תקווה בימים א'-ה', בשעות 09:00 - 16:00.
  • להורידם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hashava.org.il/michrazim
  • במשרד עו"ד הורביץ, אבן, אוזן ושות', בכתובת: בדרך בן גוריון 2, קומה 11, ברמת גן, בתאום מראש במייל: office@heu-law.com או בפקס 03-7553856.

(4) על המציע להגיש את הצעתו לרכישת הנכס (להלן: "ההצעה") באופן הבא:

  • את ההצעה יש להגיש על גבי טופס הצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז המפורטים בתקנון המכרז, כאשר כל המסמכים חתומים ע"י המציע.
  • על המציע לשלשל את הצעתו, במעטפה סגורה שאין עליה כל סימני זיהוי של המציע, שעליה מופיע מספר המכרז בלבד (בהתאם לנכס הרלוונטי),לתיבת המכרזים המצויה במשרדי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בלבד("תיבת המכרזים").

        כתובת תיבת המכרזים: רחוב הסיבים 18, קומה ב', פתח- תקווה.

  • ניתן להגיש את ההצעה בשעות ובימי העבודה וזאת עד ליום 18.10.2017 בשעה 12:00 (להלן: "מועד סגירת המכרז").

(5) המציע יצרף להצעתו את הפיקדון בהמחאה בנקאית, כמפורט בתקנון המכרז, בסכומים הנקובים בעמודת "גובה הפיקדון" בטבלה דלעיל, בהתאמה למכרז ולנכס הרלוונטי.

הצעות שתוגשנה ללא פיקדון, או שתוגשנה לאחר מועד סגירת המכרז או שתוגשנה לא בהתאם לתנאי המכרז, תיפסלנה.

(6) החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן לא ישולמו דמי תיווך.

(7) על המציע להתעדכן מעת לעת באתר החברה לגבי שינויים ועדכונים במסמכי המכרז. ככל ותפרסם החברה מסמך הבהרות למכרז, יהפוך מסמך זה לחלק ממסמכי המכרז המחייבים.
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ


 בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט