תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש
דף הבית  >> מכרזים >> מכרזי נדל"ן

מכרזי נדל"ן


החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (בפירוק) 

הזמנה להציע הצעות לרכישת מקרקעין


לקבלת מסמכי ההזמנה - לחצו על מס' ההזמנה המבוקשת (מס"ד) 

להזמנות שלהלן פורסמו שתי הבהרות:

תשומת לבכם למסמך הבהרה מס' 1 להזמנות - לקבלת מסמך ההבהרה

תשומת לבכם למסמך הבהרה מס' 2 להזמנותלקבלת מסמך ההבהרה


1.  החברה מזמינה בזה להציע הצעות לרכישת הנכס/ים המתואר/ים בטבלה שלהלן. סכום הפיקדון הנדרש כתנאי להשתתפות במכרז ויתר התנאים, מפורטים כדלהלן:

מס"ד

כתובת הנכס הנמכר

גוש

חלקה

מהות הזכות

שטח החלקה במ"ר כמפורט בפנקס הזכויות

גובה פיקדון  בשקלים חדשים

פ-18-1

בת ים

7138

174

בעלות

537

10% מסכום ההצעה כשסכום ההצעה כולל מע"מ, ככל שחל

פ-18-2

בת ים

7138

175

בעלות

537

10% מסכום ההצעה כשסכום ההצעה כולל מע"מ, ככל שחל


2.  את ההצעות לרכישת הנכס/ים יש להגיש בכתב למשרדו של עו"ד גור אוזן - המנהל המיוחד של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (בפירוק) (להלן: "החברה"), במסירה אישית, בכתובת דרך בן גוריון 2, קומה 11 ברמת גן, בשעות העבודה (09:00 - 16:00), עד ולא יאוחר מיום 10.4.2018 בשעה 16:00, כשהיא כוללת את המסמכים הבאים:       

            א. טופס הצעה מלא וחתום כדין ע"י המציע. הצעת המציע תהיה בלתי חוזרת.

            ב. על מציע שהוא תאגיד לצרף החלטה מוסמכת ומאומתת כדין של התאגיד בדבר השתתפות במכרז (עותק מקורי).

            ג. הסכם מכר בנוסח כמפורט להלן, כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמוד מעמודיו לרבות נספחיו. 

            ד. המחאה בנקאית לפקודת "הורוביץ, אבן, אוזן ושות' - נאמנות גוש 7138 חלקה 174" ו/או "הורוביץ, אבן, אוזן ושות' -  נאמנות גוש 7138 חלקה 175", לפי העניין, בסך הנקוב בעמודה השמאלית ("פיקדון") בטבלה שלעיל. ההמחאה הבנקאית תוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה בתוך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

3.  כל אחד מהנכסים נמכר במצבו כמו שהוא (AS IS). על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק בעצמו את טיב הנכס, מצבו הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו, אפשרויות ניצולו, ההיתרים החלים לגביו וכל היבט אחר הנוגע לרכישה ולנכס הרלוונטי. אין בכל מידע אשר נמסר ו/או יימסר על ידי מפרק החברה (הכונס הרשמי) ו/או המנהל המיוחד ו/או מי מטעמם כדי להוות מצג כלפי המציעים ו/או מי מהם באשר לנכס/ים ו/או למצב הזכויות בו/בהם ו/או כדי להטיל על המפרק ו/או המנהל המיוחד ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/או כלפי צדדים שלישיים.

4.  חזר בו המציע לאחר שהוגשה הצעתו מכל סיבה שהיא ו/או לא חתם על הסכם המכר בנוסח הנמצא באתר החברה כמפורט להלן, תחולט ההמחאה הבנקאית  שצירף להצעתו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר. לחברה נשמרת הזכות להכריז על מציע אחר כזוכה תחת מציע שלא קיים התחייבויותיו.

5.  את נוסח הסכם המכר וטופס ההצעה הבלתי חוזרת לרכישת הנכס ניתן לקבל דרך אתר האינטרנט של החברה (להלן: "אתר החברה") בכתובת /michrazim/ או באמצעות יצירת קשר ישיר עם משרד המנהל המיוחד, בטל' 03-7553855.

6.  המפרק ו/או המנהל המיוחד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזה הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או בין חלק מהמציעים, והכל בכפוף להוראות כב' בית המשפט בפניו מתנהל פירוק החברה. לא ישולמו דמי תיווך. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

 7.  על המציע להתעדכן מעת לעת באתר החברה לגבי שינויים ועדכונים בהזמנה. ככל ויפורסם ע"י המנהל המיוחד מסמך הבהרות להזמנה, יהפוך זה לחלק מחייב ממסמכי ההזמנה.

 8.  המציע רשאי להציע הצעה לרכישת הנכסים כולם או חלקם. בכל מקרה, בגין כל נכס תוגש הצעה במעטפה נפרדת אשר תכלול את כל מסמכי ההצעה המפורטים לעיל. הוראות ההזמנה להציע הצעות לעיל תחולנה עבור כל נכס בנפרד.


עו"ד גור אוזן, מנהל מיוחד

החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (בפירוק)

הורוביץ, אבן, אוזן ושות', עורכי דין

מגדל ב.ס.ר 1, רח' בן גוריון 2, רמת גן

טל:03-7553855 פקס:03-7553856בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט