תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש

סקירת תיקוני חקיקה בענייני ירושה

פעילותה של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ

הסתיימה ביום 31.12.17 על פי חוק


המידע המופיע בעמוד זה נכון ליום סגירת החברה

כחלק מהמאמץ להביא להשבת מספר רב יותר של נכסים, יזמה החברה הליכי שינוי חקיקה, אשר נשאו פרי והובילו למספר שינויים משמעותיים.

בחודש מרץ 2014 התפרסם תיקון לחוק הנכסים, לפיו ועדת הערר של משרד המשפטים הוסמכה לתת צווים בדבר חליפיהם של נספי השואה – סמכות מקבילה לסמכות של הרשם לענייני ירושה לתת תווי ירושה. הליך הוצאת הצו בוועדה הינו מהיר ופשוט יותר, ונועד להקל על היורשים.

 בחודשים יולי-אוגוסט 2012 התפרסמו תיקונים לחוק נכסים של נספי השואה ולתקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה). הסעיפים הרלוונטיים נוגעים לנושאים הבאים:

 • העלאת רף הפטור מצו ירושה מ- 50,000 ש"ח ל- 200,000 ש"ח
  בתקנה 3 לתקנות הנכסים של נספי השואה (ענייני ירושה) מנויים התנאים המצטברים למתן פטור מהמצאת צו ירושה. נקבע כי במידה שהנכס המבוקש הוא אינו קרקע ושוויו אינו עולה על 200,000 ₪, ובהתקיים תנאים נוספים המנויים בתקנה, החברה מוסמכת להשיבו ליורשים מבלי להזדקק לצו ירושה.
   
 • קיום ההליך בפני רשם אחד בלבד (במחוז תל-אביב), ומבלי חובה להעביר את התיק לבית המשפט
  בסעיף 68ג(2) לחוק הנכסים נקבע כי את הבקשה לצו ירושה לגבי נכס של נספה השואה יש להגיש אל הרשם לענייני ירושה – במחוז תל-אביב בלבד. משמעות הדבר היא כי לאחר תיקון חוק הנכסים, לא ניתן עוד להגיש בקשות לצווי ירושה בעניין עיזבונם של נספי שואה אל המחוזות האחרים. כמו כן, בהתאם לסעיף 68ג(1) בוטלה גם החובה להעביר תיקים מסוג זה לדיון בבית המשפט.
   
 • קביעת טופס ספציפי לבקשה למתן צו ירושה אחר נספי שואה
  תקנה 5(א) לתקנות הנכסים של נספי שואה (ענייני ירושה) קובעת כי "בקשה למתן צו ירושה בעניין נכסים של נספה השואה תיערך לפי טופס 1 שבתוספת...". לפיכך, את הבקשה בעניין עיזבונו של הנספה יש להגיש על גבי הטופס הייעודי החדש שבתוספת לתקנות הנכסים. ניתן למצוא את הטופס באתר האינטרנט של החברה וכן באתר האפוטרופוס הכללי.
   
 • ניהול הליך מאוחד ביחס לעיזבונו של הנספה ועיזבון יורשיו
  בתקנה 6(א) לתקנות הנכסים של נספי שואה (ענייני ירושה) נקבע כי יתקיים הליך ירושה מאוחד ביחס לעיזבון הנספה ועיזבונות יורשיו;
   
 • מתן מעמד של ראיה לכאורה להודעה מטעם החברה בדבר ממצאים הנוגעים להרכב משפחתו של בעל הנכס (בנוסף להודעה בדבר יורשים נעדרים)
  סעיף 68ד(ב) לחוק הנכסים המתוקן מעניק מעמד של ראיה לכאורה להודעת החברה על ממצאים בנוגע למשפחתו של בעל הנכס, כגון הרכב המשפחה מקרבת דם או חיתון, מועדי הפטירה וסדר הפטירה של בני המשפחה. בנוסף, בתקנה 4(ב) לתקנות הנכסים מנויים מספר תנאים מצטברים, אשר בהתקיימם ניתן להגדיר יורש כ"יורש נעדר" ולראות אותו (לעניין נכסים של נספי השואה בלבד) כאילו לא היה בין היורשים מלכתחילה. אחד התנאים הינו המצאת הודעה מטעם החברה, לפיה לאחר שפעלה לאיתור בעלי הזכויות בנכס, לא ידוע לה כי הנעדר, צאצאיו או יורשיו נותרו בחיים לאחר יום 01.01.1955.
 • אימוץ כללי ההכרעה הקבועים בסעיף 9 לחוק הירושה בסוגיית "שניים שמתו כאחד"
  בפקודת הירושה, אשר בהתאם לסעיף 68 לחוק הנכסים הינה הדין הרלוונטי החל על עיזבון נספי השואה, לא קיימת התייחסות לסוגיה הידועה בשם "שניים שמתו כאחד" ונוגעת למצב – השכיח בסיטואציה של נספי השואה – בו לא ניתן לקבוע את סדר הפטירות של המנוח ויורשיו. הפתרון ניתן עד היום באופן חלקי על ידי הפניה לכללים הקבועים בעניין זה בדין העברי; כעת, עם תיקון חוק הנכסים, הסוגיה הוסדרה בחוק הנכסים עצמו שאימץ את אותם כללי ההכרעה שהיו מנויים עד כה בסעיף 9 לחוק הירושה. הכללים מפורטים בסעיף 68א לחוק הנכסים.
 • ביטול ההוראה בפקודת הירושה הנוגעת להעברת שישית מהעיזבון להורי הנספה
  סעיף 68ב לחוק הנכסים ביטל את ההוראה שבתוספת השנייה לפקודת הירושה בדבר העברת שישית מהעיזבון להורי הנספה. התיקון הינו רטרואקטיבי באופן חלקי, וחל לגבי צווי ירושה שניתנו מיום 3.1.2006 ואילך.
   
 • מתן מעמד לתרגום של החברה במקום תרגום נוטריוני
  תקנה 6(ג) לתקנות הנכסים (ענייני ירושה) מאפשרת כעת ויתור על אימות תרגום ע"י נוטריון, אם המסמכים תורגמו ע"י החברה או מי מטעמה.
 • ויתור על אימות מסמכי חוץ לגבי מסמכים שאותרו ע"י החברה
  סעיף 68ד(א) לחוק הנכסים מאפשר כעת ויתור על אימות לפי סעיף 30 לפקודת הראיות של מסמכים שהוצאו בחו"ל, אם המסמכים אומתו ע"י החברה או מי מטעמה.

  קביעת רשות ציבורית 

בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט